Email Bản in

Bổ sung danh mục lĩnh vực cá nhân được lập tổ chức KHCN

Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Khoa học - công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ tư pháp , Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu (lấy ý kiến các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu khoa học), đề xuất bổ sung những lĩnh vực cần thiết vào danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ đã được ban hành kèm theo quyết định số 97 và trình Thủ tướng quyết định.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Khoa  học - công nghệ ban hành văn bản để hướng dẫn thực hiện nghiêm Luật khoa học và công nghệ, nghị định số 81/2002/NĐ-CP và quyết định số 97/2009/QĐ-TTg.

Theo quyết định 97/2009/QĐ-TTg, danh mục gồm bảy lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học - công nghệ, gồm: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược và sức khỏe, khoa học nông nghiệp, dịch vụ khoa học và công nghệ.

Theo website chinhphu.vn

 

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận