Email Bản in

Tăng cường chỉ đạo tuyến nâng cao chất lượng KCB của BV tuyến dưới

Bộ Y tế vừa họp phân công công tác chỉ đạo tuyến (CĐT) cho các BV, viện đang trực tiếp làm công tác KCB trực thuộc Bộ Y tế. Tại cuộc họp, TS. Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế đã yêu cầu các BV được Bộ Y tế giao nhiệm vụ làm đầu mối CĐT cần khẩn trương xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của những chuyên khoa, chuyên ngành cần CĐT cho tuyến dưới... để hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực cán bộ chuyên môn và chất lượng KCB của BV các tuyến, nhất là tuyến dưới và miền núi, vùng xâu, vùng xa

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận