Email Bản in

5 từ "sao, nó, bảo, không, đến": tiếng Việt biến hóa thành 48 câu hỏi.

Khi sắp xếp theo các trật tự khác nhau sẽ cho ra các nghĩa khác nhau.

 

"Sao nó không đến bảo?"

"Sao? Nó bảo đến không?"; 

"Sao nó đến không bảo?"; 

"Sao bảo nó không đến?"; 

"Sao? bảo nó đến không?"; 

"Sao? Bảo nó đến không?"; 

"Sao bảo không đến nó?"; "

"Sao? Đến bảo nó không?"; 

"Sao đến không bảo nó?"; 

"Sao đến nó bảo không?"; 

"Sao không đến bảo nó?"; 

"Sao không bảo nó đến?"

 

"Nó bảo sao không đến?";
"Nó bảo không đến sao?"; 

"Nó đến, sao không bảo?"; 

"Nó đến, không bảo sao?"; 

"Nó đến, sao bảo không?"; 

"Nó đến bảo không sao!"; 

"Nó đến, bảo sao không?"; 

"Nó không bảo, sao đến?"; 

"Nó không bảo đến sao?"; 

"Nó không đến bảo sao?"

 

"Bảo sao nó không đến?"; 

"Bảo! Sao không đến nó?"; 

"Bảo nó sao không đến?"; 

"Bảo nó: đến không sao."; 

"Bảo nó đến sao không?"; 

"Bảo nó không đến sao?"; 

"Bảo đến sao nó không?"; 

"Bảo đến nó không sao!"; 

"Bảo không, sao nó đến?"; 

"Bảo! Không đến nó sao?"

 

"Không sao! Bảo nó đến."; 

"Không! Nó bảo sao đến?"; 

"Không! Nó đến bảo sao?"; 

"Không bảo sao nó đến"; 

"Không bảo nó đến sao?"; 

"Không đến sao nó bảo?"; 

"Không đến bảo nó sao."

 

"Đến! Sao nó bảo không?"; 

"Đến! Sao bảo nó không?"

"Đến nó bảo không sao."; 

"Đến nó không bảo sao."; 

"Đến nó sao không bảo?"; 

"Đến bảo nó không sao!"; 

"Đến bảo sao nó không…"; 

"Đến không bảo nó sao?"; 

"Đến không? Bảo sao nó..."

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận