Email Bản in

Bộ Y tế yêu cầu sử dụng biểu tượng chữ thập đỏ đúng quy định

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ và y tế các ngành thông báo việc sử dụng biểu tượng chữ thập đỏ. Để việc sử dụng biểu tượng chữ thập đỏ trong ngành y tế theo đúng quy định của Luật hoạt động chữ thập đỏ quy định, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế chỉ sử dụng biểu tượng chức thập đỏ khi tham gia các hoạt động chữ thập đỏ theo quy định tại Điều 2 của Luật hoạt động chữ thập đỏ. Các cơ sở y tế khi tiến hành các hoạt động y tế ngoài cơ sở y tế không phải hoạt động chữ thập đỏ không được sử dụng biểu tượng chữ thập đỏ.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận