Email Bản in

Cuối năm 2010 sẽ có văcxin cúm A/H1N1 "made in VN"

Bộ Y tế giao ba thứ trưởng phụ trách và các đơn vị liên quan tiến hành nghiên cứu văcxin với 10.000 liều, tiến hành thử nghiệm lâm sàng và phấn đấu đưa văcxin cúm A/H1N1 do VN sản xuất vào sử dụng trong mùa thu 2010.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cũng yêu cầu ba đơn vị sản xuất văcxin (Công ty Văcxin sinh phẩm 1, Trung tâm khoa học sản xuất văcxin Sabin, Viện văcxin sinh phẩm y tế) chủ động hoàn thiện quy trình sản xuất văcxin cúm A/H1N1 trên cơ sở quy trình đã được sử dụng sản xuất văcxin cúm A/H5N1 hoàn thiện. Bộ Y tế sẽ bố trí ngân sách mua văcxin phòng cúm A/H1N1 do ba đơn vị trên sản xuất nếu sản phẩm đó đảm bảo chất lượng và đạt tiêu chuẩn

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận