Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận