Email Bản in

Thông Tư Hướng Dẫn Một Số Quy Định Tại Nghị Định Số 10/2005/NĐ-CP Ngày 24 Tháng 08 Năm 2005 Của Chính Phủ Về Quản Lý Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp

 

 

Thông tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2005 của chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Số: 19/2005/TT-BTM, Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2005

 

 

 

1. Đối tượng đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Là các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tại Việt Nam muốn được tổ chức bán hàng đa cấp sau thời điểm Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2005 của chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực thi hành

2. Cơ quan cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp :

-  Sở Thương mại ( nơi doanh nghiệp đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đăng ký kinh doanh )

3. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp:

•  Niêm yết công khai các hướng dẫn về điều kiện, trình tự, thời gian và các thủ tục hành chính

•  Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp khi hồ sơ đủ điều kiện quy định tại Điều 14 của Nghị định số 110/2005/NĐ-CP.

•  Đảm bảo thời gian xét các Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 110/2005/NĐ-CP và các hướng dẫn tại thông tư này.

•  Thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo hứơng dẫn của Bộ Tài Chính 

•  Báo cáo bằng văn bản với cơ quan quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Thương mại về việc cấp mới, cấp bổ sung, cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Nghị định số 110/2005/NĐ - CP.

•  Chủ trì phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác tiến hành kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức bán hàng đa cấp theo giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, phát hiện và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật.

•  Thực hiện đầy đủ các chế độ lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp giấy tổ chức bán hàng đa cấp, hồ sơ đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

•  Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

4. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp:

•  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp  bao gồm các giấy tờ tại điều 15 của nghị định số 110/2005/NĐ - CP.

•  Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp  thực hiện theo mẫu MĐ - 1quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo thông tư này.

•   hững người đứng đầu doanh nghiệp quy định tại khoản 5 điều 15 của nghị định số 110/2005/NĐ - CP bao gồm:

-  Chủ sở hữu DNTN, Giám đốc (Tổng giám đốc), Chủ tịch công ty 

-  Thành viên Hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, hợp danh đối với công ty hợp doanh.

-  Các chức danh quản lý quan trọng khác do Điều  lệ công ty quy định đối với công ty TNHH và công ty cổ phần.

5. Nội dung cơ bản của hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp mẫu.

•  Tên doanh nghiệp

•  Họ và tên, hộ khẩu thường trú 

•  Nguồn gốc chủng loại, chất lượng giá cả, công dụng và cách thức sử dụng của hàng hoá, các điều kiện và phạm vi bảo hành đ/v hàng hoá nếu có.

•  Cách thức tính tiền hoa hồng, tiền thưởng...

•  Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

6. Trình tự cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp:

-  Tiếp nhận hồ sơ

-  Thẩm định hồ sơ

-  Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

-  Thu lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

7. Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa hàng đa cấp

8. Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa hàng đa cấp

9. Thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp

10. Thông báo bán hàng đa cấp khi doanh nghiệp bán hàng đa cấp phát triển mạng lưới bán hàng 

11.Tổ chức thực hiện 
 TÊN DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG ĐA CẤP

Địa chỉ, trụ sở chính:

Điện thoại:

THẺ THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG ĐA CẤP

Cấp cho ông, bà (họ và tên người sử dụng thẻ)

Số CMND/ hộ chiếu:          cấp ngày......... tại

Số thẻ

Cấp cho ông, bà (họ và tên người sử dụng thẻ)

Số CMND/ hộ chiếu:          cấp ngày......... tại

Số thẻ


 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG THẺ1.Người sử dụng thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp phải xuất trình thẻ trước khi thực hiện giới thiệu hàng hoá hoặc tiếp thị bán hàng2. Người sử dụng thẻ có trách nhiệm thực hiện bán hàng đa cấp đúng mặt hàng đã quy định và tuân thủ quy tắc hoạt động, Chương trình bán hàng của... (doanh nghiệp bán hàng đa cấp)3. Người sử dụng thẻ có trách nhiệm cung cấp bằng văn bản tới người mua hàng thông tin của... (doanh nghiệp bán hàng đa cấp) về loại, chất lượng, giá cả, công dụng, cách thức sử dụng của hàng hoá.4. Người sử dụng thẻ không được yêu cầu người có ý định tham gia bán hàng đa cấp mua một lượng hàng nhất định hoặc nộp bất kỳ khoản tiền nào.5. Người sử dụng thẻ không được cho người khác thuê, mượn thẻ này.

 

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận