Email Bản in

Thu hẹp lĩnh vực độc quyền nhà nước

Thống nhất cơ chế quản lý tiền lương giữa các loại hình doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp (DN) theo hướng không phân biệt hình thức sở hữu, nhằm nâng cao hiệu quả của DN nhà nước khi thực hiện cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO. Theo đó, Chính phủ sẽ thu hẹp lĩnh vực độc quyền nhà nước, thương mại nhà nước và đặc quyền của DN nhà nước; hoàn thiện cơ chế tổ chức lại, giải thể, phá sản với các loại hình DN và không hỗ trợ tài chính cho các DN nhà nước giải thể, phá sản; không trực tiếp sử dụng vốn ngân sách đầu tư mua cổ phần, góp vốn tại các DN; tiếp tục thống nhất cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập tại các loại hình DN theo nguyên tắc tiền lương, thu nhập gắn với năng suất lao động vàhiệu quả kinh doanh. Chính phủ quyết định tổ chức mạng lưới thông tin quốc gia; hình thành cơ sở dữ liệu và thông tin thương mại đầu tư để sử dụng chung cho DN, không phân biệt thành phần kinh tế; đồng thời, hoàn thiện quản trị DN nhà nước theo thông lệ kinh tế thị trường...

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận